ЛитМир - Электронная Библиотека
C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II
Добавить похожую книгу
Beginning Research
Автор: Lowe Michelle (EN)
Похожа
Непохожа
Where Men Win Glory
Автор: Krakauer Jon (EN)
Похожа
Непохожа
Les devoirs et les lecons
Похожа
Непохожа
Syria
Похожа
Непохожа
C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II
Author:Albahari Joseph (EN)
A introductory fragment is available
Language of a book: Английский
Publisher: Gardners Books

  Poznaj nowo?ci j?zyka C# i podnie? wydajno?? programowania.Co nowego w C# 3.0?Jak skrci? i usprawni? swj kod?Do czego s?u?y mechanizm LINQ?

  C# jest obiektowym j?zykiem programowania zalecanym przez Microsoft dla platformy .NET Framework. Pozwala definiowa? wiele r?norodnych elementw sk?adowych klas, nie tylko pola czy metody. Analiza struktury kodu umo?liwia tworzenie wysoce uniwersalnych mechanizmw operuj?cych na strukturze kodu nieznanej w czasie kompilacji. Wiedza programisty jest kluczem do wykorzystania wszystkich jego mo?liwo?ci. Leksykon stanowi bogate kompendium nowych rozwi?za? dost?pnych w C# 3.0 oraz ich implementacji. Opisane zagadnienia, dotycz?ce mechanizmu LINQ (Language Integrated Query), pozwalaj? na pozyskanie praktycznej wiedzy niezb?dnej we wsp?czesnym programowaniu. Ksi??ka C# 3.0 Leksykon kieszonkowy. Wydanie II, poruszaj?ca w sposb przejrzysty i rzeczowy ca?o?? poj?ciowych zmian koniecznych do opanowania C#, jest idealn? pozycj? dla wszystkich programistw, ktrym nieobca jest Java, C++ lub poprzednie wersje C#.

  Do najwa?niejszych cech wyr?niaj?cych j?zyk C# w wydaniu 3.0 zaliczamy:wyra?enia lambda,metody rozszerzaj?ce,niejawne typowanie zmiennych lokalnych,sk?adni? ujmowania zapyta? w kodzie,typy anonimowe,niejawne typowanie tablic,inicjalizatory obiektw,w?a?ciwo?ci automatyczne,metody cz??ciowe, drzewa wyra?e?.

  Nie tra? czasu na szukanie informacji! Programuj wydajnie i efektywnie z kieszonkowym leksykonem!

  Поделиться:
  ]]>Facebook :0]]>  ]]>Twitter :0]]>  ]]>В контакте :0]]>  ]]>Livejournal :0]]>  ]]>Мой мир :0]]>  ]]>Gmail :0]]>  Email :0  ]]>Скачать :0]]>  
  Мой статус книги:
  Чтобы оставить свою оценку и комментарий вам нужно зайти на сайт или зарегистрироваться

  {"b":"492122","o":30}