ЛитМир - Электронная Библиотека

— Li ne povis esperi pri mortotimigo de kavaliro Henriko, kiel li faris al la maljuna onklo, per sia fantomeca ?ashundo.

— Tiu besto estis sova?a kaj duonnutrita. Se ?ia aspekto ne mortotimigus la viktimon, almena? ?i paralizus la eventualan rezistadon.

— Sendube. Restas nur unu malfacila?o. Se Stepeltono heredus, kiel li povus klarigi la fakton, ke li, la heredonto, vivadis neanoncite sub alia nomo tiel proksime al la bieno? Kiel li povus pretendi ?in, ne ka?zante suspekton kaj enketon?

— Tio estas eksterordinara malfacila?o, kaj mi timas, ke vi tro multe postulas atendante, ke mi solvu ?in. La pasinteco kaj la estanteco estas sur la kampo de miaj esploroj, sed kion faros homo en la estonteco estas malfacile respondebla demando. Sinjorino Stepeltono a?dis sian edzon diskuti tiun problemon plurokaze. Li povus pretendi la bienon el Sudameriko, konfirmi sian identecon anta? la tieaj britaj a?toritatoj kaj tiel ricevi la hava?on tute sen alveno al Anglujo; a? li eble portus komplikan ka?aspekton dum la mallonga tempo necese pasigota en Londono; a?, denove, li eble havigus al kunkrimulo la pruvojn kaj paperojn, enmetante lin kiel la heredulon, kaj retenante iun porcion de ties enspezoj. Ni ne povas dubi la? tio, kion ni konas pri li, ke li trovus iun vojon el la malfacila?o. Kaj nun, mia kara Vatsono, ni pasigis kelkajn semajnojn da grava laboro, kaj dum unu vespero, mi opinias, ni rajtas direkti niajn pensojn al pli agrablaj kaneloj. Mi mendis lo?ion por Les Huguenots. ?u vi a?dis de Reszkes? ?u mi do rajtas peti, ke vi estu preta post duonhoro, kaj ni povos halti ?e Marsini por iomete vesperman?i survoje? 

Notoj

Penanga advokato. Mar?bastono, farita el la trunko de dorna palmeto Licuala acutifida, nomita la? la loko Penango en Malajo.

M.R.K.?. Membro de la Re?a Kolegio ?irurga.

Bertillon, A. (1853—1914). Franca antropologo kaj juristo, inventinta la ju?esploran sistemon de kriminala identigo.

Halo. (A Hall) Historie tio konformi?as al la dua PIVa signifo; iom post iom la vorto halo apliki?is al la tuta biendomo, en kiu trovi?is la halo: “parto nomas la tuton”.

Granda Ribelo. Ribelo kontra? la re?o de Britujo Karlo I, kiu fini?is per ekzekuto de la re?o kaj starigo de dekjara respubliko en 1649.

Mikelfesto. (A Michaelmas) Festo de Sankta Mikelo, la 29an de septembro (kvaronjara tago ?uldopaga).

Ekarteo. Speco de kartludo.

Pitt, W. (1708—1778). Brita politikisto; ?efministro en 1766—1768.

Imbriki. (A overlap) Parte koincidi; etendi?i trans la randon de io kaj parte surku?i. (“Ludkarte imbriki?as miaj tagoj”. — Auld.)

39
{"b":"690","o":1}